Brancheudvalget for Frugt og Grønt

Koordinering af den landsdækkende rådgivning indenfor frilandsgrønsager, frugt og bær varetages af Brancheudvalget for Frugt og Grønt. Udvalget er et specialudvalg under Landsudvalget for Planteavl.

Brancheudvalgets opgaver:

a. Brancheudvalget skal varetage fælles faglige interesser inden for den danske frilands­grønsags-, frugt- og bærsektor.
b. Brancheudvalget skal medvirke til udvikling af den faglige rådgivning på landsplan med henblik på at sikre avlerne den bedst mulige service. Brancheudvalget skal drøfte aktivitetsplaner og forslag til budgetter.
c. Brancheudvalget skal medvirke til at fremme forsøgsarbejdet med frugt, bær og grønsager på friland.
d. Brancheudvalget repræsenterer avlerne af frugt, bær og grønsager på friland i faglige spørgsmål over for myndigheder og organisationer.
e. Brancheudvalget skal - med ansvar overfor Sektorbestyrelsen for planteproduktion i Landbrug og Fødevarer - bistå basisorganisationerne i alle spørgs­mål vedrørende avlen af frugt, bær og grønsager på friland.
f. Brancheudvalget repræsenterer området frugt, bær og grønsager på friland i Udvalget vedr. Frugt og Grønt, der er et vedtægtsbestemt udvalg under Dansk Gartneri. Repræsentationen består af to medlemmer; et medlem, der repræsenterer frilandsgrønsagsproducenter og et medlem, der repræsenterer frugt- og bærproducenter.
g. Brancheudvalget indstiller til Dansk Gartneri repræsentanter til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter samt Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (Jævnfør aftale af 1. marts 2007 mellem Dansk Gartneri, Dansk Landbrug, SEGES og Landbrugsraadet).
h. Brancheudvalget indstiller størrelsen af produktionsafgifter på området frugt, bær og grønsager på friland.

 

Udvalgsmedlemmer

Søren Olesen (formand)
Råbjergvej 20, 4230 Skælskør
Tlf. 58 14 10 09

s@hyldetoftegaard.dk


Jan Jager (næstformand)
Præstemarken 6, 5672 Broby 
Tlf. 62 63 25 67

kaersbo@gmail.com


Jens Holme Pedersen
Kogsbøllevej 42,  5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 59 79
jhp@kogsboellegaard.com


David Falk
Løvskal Landevej 58, 8850 Bjerringbro 
Tlf. 21 44 69 95

david@osterkrog.dk

Poul Rytter Larsen
Harndrup Skov 11, 5463 Harndrup 
Tlf. 20 70 58 57

poul@harndrupfrugt.dk 
 

Axel Månsson 
Grarupvej 15, 7330 Brande
 Tlf. 40 80 81 30
axel@maanssons.dk


Sekretær for udvalget
Direktør Jan Jensen Hass
Tlf. 87 40 66 30

jaj@hortiadvice.dk

Vedtægter for Brancheudvalget for Frugt og Grønt:

§ 1. Udvalgets nedsættelse
Brancheudvalget for Frugt og Grønt er et specialudvalg under sektorbestyrelsen for planteproduktion i Landbrug og Fødevarer.
§ 2. Udvalgets formål
Brancheudvalget har til formål på landplan at skabe en bred kontakt mellem avlere af frugt, bær og grønsager på friland samt medvirke til udvikling af det erhvervspolitiske og faglige arbejde og rådgivningen på landsplan.
§ 3. Udvalgets opgaver

a) Brancheudvalget skal varetage fælles faglige interesser inden for den danske frilands¬grønsags-, frugt- og bærsektor.

b) Brancheudvalget skal medvirke til udvikling af den faglige rådgivning i HortiAdvice A/S (herefter kaldet HA) med henblik på at sikre avlerne den bedst mulige service.

c) Brancheudvalget skal drøfte og give indspil til strategi- og udviklingsplaner for rådgivningen indenfor gartneriområdet. 

d) Brancheudvalget skal give indspil til det årlige budget på gartneriområdet i Videncentret for Landbrug, der er hovedaktionær i HA og administrerer udviklings-kapitalen i HA.  

e) Brancheudvalget skal medvirke til at fremme det faglige forsøgs- og udviklingsarbejde med frugt, bær og grønsager på friland. Herunder give indspil til den årlige prioritering i fordeling af midlerne fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter samt Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

f) Brancheudvalget repræsenterer  avlerne af frugt, bær og grønsager på friland i faglige spørgsmål over for myndigheder og organisationer.

g) Brancheudvalget repræsenterer området frugt, bær og grønsager på friland i Udvalget vedr. Frugt og Grønt, der er et vedtægtsbestemt udvalg under Dansk Gartneri. Repræsentationen består af to medlemmer; et medlem, der repræsenterer frilandsgrønsagsproducenter og et medlem, der repræsenterer frugt- og bærproducenter.

h) Brancheudvalget indstiller til Dansk Gartneri repræsentanter til Produktions-afgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter samt Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget (Jævnfør aftale af 1. marts 2007 mellem Dansk Gartneri, Landbrug og Fødevarer og SEGES.)

i) Brancheudvalget indstiller størrelsen af produktionsafgifter på området frugt, bær og grønsager på friland.

§ 4. Udvalgets sammensætning og valgprocedure

Brancheudvalget består af 7 medlemmer, der sammensættes således: 3 grønsags-repræsentanter, 3 frugt-/bærrepræsentanter samt 1 repræsentant udpeget af Sektorbestyrelsen for planteproduktion i Landbrug og Fødevarer. Der kan være personsammenfald, således at repræsentanten udpeget af Sektorbestyrelsen for planteproduktion i Landbrug og Fødevarer også er valgt som enten grønsagsrepræ-sentant eller frugt-/bærrepræsentant. I givet fald har udvalget 6 medlemmer.

Dansk Gartneri og Brancheudvalget for økologiske frugt-, bær- og grøntproducenter har hver en observatørpost i udvalget.

Medlemmerne vælges på Brancheudvalgets årsmøde således, at 3 repræsenterer medlemmer med hovedproduktion af frilandsgrønsager, og 3 repræsenterer medlemmer med hovedproduktion af frugt og bær. Forslag til kandidater indgives skriftligt til Brancheudvalget for Frugt og Grønt senest en uge inden årsmødet. Såfremt der ikke ved fristens udløb er indkommet forslag til kandidater, indstiller Brancheudvalget kandidater.

Udvalget konstituerer sig selv hvert år umiddelbart efter årsmødet med formand og næstformand.

§ 5. Årsmøde

Ordinært årsmøde afholdes hvert år i februar eller marts måned. Indkaldelse til årsmøder sker med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte
  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  4. Eventuelt.

§ 6. Stemmeret og afstemning

Valgbare og stemmeberettigede er medlemmer af Landbrug og Fødevarer, der producerer frugt, bær og grønsager på friland og betaler grundkontingent til HortiAdvice .

Årsmødet er beslutningsdygtigt med det fremmødte antal stemmer. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Afstemninger skal være skriftlige, hvis blot ét medlem forlanger det.

Ændringer i vedtægterne kræver godkendelse af Landbrug og Fødevarer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 7. Udvalgets mødevirksomhed
Udvalget indkaldes skriftligt på foranledning af formanden, eller når 3 medlemmer kræver det, så vidt muligt med mindst 7 dages varsel. Udvalget afholder normalt 4 møder årligt og er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 8. Administration
Den økonomiske administration varetages af SEGES.
§ 9. Sekretariatsfunktionen

SEGES varetager sekretariatsfunktionen for Brancheudvalget.  Planteproduktion på SEGES skal - med ansvar overfor sektor-bestyrelsen for Landbrug og Fødevarer, Planteproduktion - bistå Brancheudvalget for frugt og grønt  i myndighedsspørgsmål  vedrørende avlen af frugt, bær og grønsager på friland.

Ansvar for det daglige arbejde har direktøren for HortiAdvice A/S med reference til direktøren for SEGES, Planteproduktion. Dagsorden og referat fra Brancheudvalgets møder tilstilles Branche-udvalgets medlemmer og direktøren for SEGES, Planteproduktion.

Rejsegodtgørelse og honorarer til udvalgets medlemmer følger SEGES's normale retningslinjer

§ 10. Ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft den 1. april 2012 og erstatter vedtægter af 1. februar 2007.
Godkendt af Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion april 2012.